جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 46,440 2.51 389,646 4.82 434,114 6.24 394,380 5.47
اوراق مشارکت 1,139,844 61.67 2,276,183 28.15 1,977,795 28.44 2,095,212 29.06
سپرده بانکی 1,455,548 78.76 5,301,573 65.56 4,432,355 63.73 4,576,366 63.48
وجه نقد 798 0.04 1,150 0.01 226 0 78 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,795,279 -43.03 114,009 1.41 110,938 1.59 143,630 1.99
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 27,033 1.46 238,692 2.95 263,988 3.8 250,666 3.48