بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 9,290 0.73 82,925 7.1 97,229 7.8 113,400 8.2
اوراق مشارکت 1,087,804 85.54 163,489 14 217,857 17.48 289,113 20.9
سپرده بانکی 1,130,299 88.88 899,724 77.03 895,465 71.84 950,848 68.73
وجه نقد 839 0.07 490 0.04 156 0.01 80 0.01
سایر دارایی ها -,956,571 -75.22 21,454 1.84 35,719 2.87 29,987 2.17
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 5,194 0.41 45,797 3.92 55,876 4.48 73,841 5.34