جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/07

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 96,646 4.15 891,348 9.11 1,175,248 10.04 864,894 7.12
اوراق مشارکت 1,257,166 53.97 3,108,549 31.77 3,516,006 30.02 3,647,295 30.02
سپرده بانکی 1,694,811 72.75 5,424,493 55.45 6,637,221 56.68 7,407,111 60.96
وجه نقد 4,930 0.21 88,317 0.9 26,179 0.22 3,469 0.03
واحد صندوق 7,774 0.33 75,161 0.77 128,112 1.09 161,247 1.33
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,731,830 -31.42 195,168 1.99 228,102 1.95 66,594 0.55
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 36,801 1.58 376,244 3.85 608,445 5.2 462,965 3.81