بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 19,768 1.48 157,259 6.85 158,828 4.7 177,032 4.41
اوراق مشارکت 1,053,275 78.78 671,248 29.25 1,108,645 32.77 1,312,700 32.7
سپرده بانکی 1,145,344 85.66 1,396,320 60.84 1,981,587 58.58 2,411,799 60.09
وجه نقد 791 0.06 134 0.01 83 0 378 0.01
سایر دارایی ها -,882,165 -65.98 70,271 3.06 133,648 3.95 111,922 2.79
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 10,769 0.81 82,003 3.57 79,196 2.34 82,354 2.05