جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/17

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 33,590 2.01 266,853 3.66 380,368 4.19 443,176 4.75
اوراق مشارکت 1,108,656 66.3 2,032,151 27.85 2,507,800 27.64 2,771,821 29.72
سپرده بانکی 1,352,773 80.9 4,822,687 66.09 6,118,413 67.44 6,106,158 65.48
وجه نقد 818 0.05 1,250 0.02 62 0 98 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,824,656 -49.32 167,024 2.29 56,372 0.62 4,633 0.05
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 19,191 1.15 160,717 2.2 229,656 2.53 268,074 2.87