جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 132,409 4.37 400,325 2.94 527,297 3.7 523,461 3.75
اوراق مشارکت 1,518,119 50.05 6,211,767 45.58 6,408,107 44.94 6,441,825 46.18
سپرده بانکی 2,035,738 67.12 6,673,090 48.97 6,944,357 48.7 6,518,362 46.73
وجه نقد 4,654 0.15 164 0 227 0 309 0
واحد صندوق 30,310 1 217,311 1.59 245,067 1.72 244,299 1.75
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,688,192 -22.69 124,948 0.92 133,826 0.94 221,579 1.59
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 62,323 2.05 347,833 2.55 383,194 2.69 369,511 2.65