جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 66,382 3.21 510,231 7.08 557,611 6.79 861,282 8.15
اوراق مشارکت 1,192,656 57.75 2,347,370 32.59 2,764,655 33.66 3,200,718 30.29
سپرده بانکی 1,553,066 75.21 4,024,414 55.88 4,155,570 50.59 6,444,912 61
وجه نقد 5,448 0.26 94,644 1.31 318,910 3.88 615 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,753,261 -36.48 225,060 3.13 417,592 5.08 58,200 0.55
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 25,361 1.23 170,133 2.36 316,077 3.85 352,858 3.34