دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 موسسه اعتباری کوثر مرکزی 1,990,000 %99.50
2 شركت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی 10,000 %0.50