تشکیل مجمع صندوق در تاریخ 1397/06/05

مجمع صندوق با حضور 100% واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در محل صندوق برگزار گردید.

اسامی حاضرین در مجمع به شرح زیر می باشد:

1.آقای محمدرضا عالی پور به نمایندگی از موسسه اعتباری کوثر مرکزی (مؤسس و بازارگردان صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

2. آقای مصطفی تهمتن‌نژادعمران به ­نمایندگی از شرکت سبدگردان کاریزما (متولی صندوق) به­عنوان ناظر؛

3. آقای علی اسلامی بیدکلی به­ نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه­ گذاری آرمان آتی (مؤسس و مدیرصندوق) به عنوان ناظر؛

4. آقای مهدی اسلامی‌بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه­ گذاری آرمان آتی (مؤسس و مدیر صندوق) به­­ عنوان دبیر مجمع؛