مجمع صندوق سرمایه¬گذاری آرمان آتی کوثر رأس ساعت روز چهار شنبه مورخ 27/10/1396 تشکیل گردید

اسامی ارکان حاضر در مجمع

مجمع صندوق با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه¬گذاری ممتاز به استناد ماده 28 اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:
آقای مهدی اسلامی بیدگلی به  نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه¬گذاری آرمان آتی (مؤسس و مدیرصندوق) به رئیس مجمع ؛
 آقای محمدرضا عالی¬پور به نمایندگی از موسسه اعتباری کوثر مرکزی (مؤسس و بازارگردان صندوق) به عنوان ناظر ؛
 آقای امیر سعیدی به  نمایندگی از شرکت سبدگردان کاریزما (متولی صندوق) به عنوان ناظر؛
 خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه¬گذاری آرمان آتی (مؤسس و مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.