حاضرین در مجمع مورخ 96/05/25

 

آقای محمدرضا عالی پور به نمایندگی از موسسه اعتباری کوثر مرکزی (مؤسس و بازارگردان صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
آقای امیر سعیدی به نمایندگی از شرکت سبدگردان کاریزما (متولی صندوق) به عنوان ناظر؛
آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مؤسس و مدیرصندوق) به عنوان ناظر؛
خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مؤسس و مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.