برگزاری مجمع صندوق آرمان آتی کوثر

مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر با حضور ١٠٠ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت 15روز چهرشنبه مورخ ١٣٩6/٠5/25 در محل مدیر صندوق برگزار گردید.