برگزاری مجمع صندوق آرمان آتی کوثر

مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر با حضور ١٠٠ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ١٤ روز یکشنبه مورخ ١٣٩٥/٠٣/١٦ در محل مدیر صندوق برگزار گردید.
صورتجلسه حاضران در مجمع به پیوست ارسال می گردد.