بازگشایی نماد آکورد

بازگشایی نماد "ذژآکورد" از تاریخ ١٣٩٤/١٢/٢٦