شروع پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

به اطلاع می رساند "صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر" در نظر دارد واحدهای سرمایه گذاری خود را بر اساس مجوز شماره ١٢١/٦٢٧٩ مورخ ١٣٩٤/١١/٠٥ سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق بازار سوم فرابورس ایران از تاریخ ١٣٩٤/١١/١٢ لغایت ١٣٩٤/١١/١٨ پذیره نویسی نماید. این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس مقررات اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد:
نام صندوق: صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
نماد صندوق: آکورد
نوع صندوق: قابل معامله 
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها: ٣٧٦٤٨
موضوع فعالیت: سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده هاا و گواهی های سپرده بانکی
شبکه پذیره نویسی: شبکه کارگزاریهای عضو فرابورس ایران و شعب منتخب موسسع اعتباری کوثر (شعبه مطهری، اشرفی اصفهانی و خواجه عبداله انصاری)
ارزش مبنی هر واحد: ١٠.٠٠٠ ریال