حاضرین مجمع مورخ 96/04/07

آقای محمدرضا عالی­پور به نمایندگی از موسسه اعتباری کوثر مرکزی (مؤسس و بازارگردان صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

 آقای امیر سعیدی به ­نمایندگی از شرکت سبدگردان کاریزما (متولی صندوق) به­ عنوان ناظر؛

آقای مهدی اسلامی بیدگلی به­ نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه­گذاری آرمان آتی (مؤسس و مدیرصندوق) به عنوان ناظر؛

 خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه­گذاری آرمان آتی (مؤسس و مدیر صندوق) به ­­عنوان دبیر مجمع