مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع 1400/02/08 1400/01/29
تغییر صاحبین امضای مجاز 1399/12/20 1400/01/15
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/09/22 - امیدنامه 1399/09/25
اسامی حاضرین در مجمع 1399/09/22 1399/09/22
آگهی دعوت به مجمع 1399/09/22 1399/09/11
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمان اتی کوثر مورخ 99/07/06 1399/07/09
اسامی حاضرین در مجمع 1399/07/06 1399/07/06
تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع 1399/05/25 1399/06/30
آگهی دعوت به مجمع 1399/07/06 1399/06/22
صورتجلسه مجمع 1399/05/25 1399/05/29
اسامی حاضرین در مجمع 1399/05/25 1399/05/25
آگهی دعوت به مجمع 1399/05/25 1399/05/12
تأییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق (تغییر آدرس) مورخ 990318 1399/04/28
تأییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق ( امیدنامه) مورخ 990318 1399/04/28
تأییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق ( اساسنامه) مورخ 990318 1399/04/28
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/18 - امیدنامه 1399/03/24
اسامی حاضرین در مجمع 1399/03/18 1399/03/18
آگهي دعوت به مجمع 1399/03/18 1399/03/07
تایید سازمان بر صورتجلسه مورخ 1398/09/23 (تصویب افزودن فعالیت مشارکت در تعهد پذیره نویسی)(امیدنامه ای) 1398/11/30
تایید سازمان بر صورتجلسه مورخ 1398/09/23 (تصویب افزودن فعالیت مشارکت در تعهد پذیره نویسی) 1398/11/30
تایید سازمان بر صورتجلسه مورخ 1398/09/23 (تغییر امیدنامه ای) 1398/10/15
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/23(تغییر کارمزد مدیر ) 1398/09/24
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/23(تغییر امیدنامه ای ) 1398/09/24
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/23(تغییر اساسنامه ای ) 1398/09/24
اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ 98.09.23 1398/09/23
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/09/23 1398/09/13
عدم تصویب تصمیمات مجمع مورخ 98.08.18 1398/08/21
اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ 98.08.18 1398/08/18
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/08/18 1398/08/13
تایید سازمان بر مجمع مورخ 1398/06/16 (تغییر متولی) 1398/07/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/06/16 (اساسنامه ، تغییر متولی) 1398/06/23
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/06/16 (امیدنامه ای ، تغییر متولی) 1398/06/23
تغییر امضاداران مجاز صندوق 1398/06/17
اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ 98.06.16 1398/06/16
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/06/16 1398/06/04
تایید سازمان بر تصویب امیدنامه جدید صندوق 1398/05/30
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/05/12 (تصویب امیدنامه) 1398/05/19
اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ 98.05.12 1398/05/14
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1398/04/26 (تغییر بازارگردان، تغییر کارمزد مدیر و حسابرس) 1398/05/08
تغییرات اساسنامه نامه مجمع مورخ 1398/04/26 (تغییر بازارگردان) 1398/05/06
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/05/12 1398/05/01
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/04/26 (تغییرات اساسنامه) 1398/04/30
اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ 98.04.26 1398/04/26
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398.04.26 1398/04/16
تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بر ممجمع مورخ 1398/02/29 (تصویب صورتهای مالی) 1398/04/04
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/29 (تغییرات امیدنامه) 1398/03/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/29 (تصویب امیدنامه جدید) 1398/03/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/29 (تصویب صورت مالی) 1398/03/20
اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ 98.02.29 1398/02/29
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/02/29 1398/02/18
تائیدیه صورتجلسه مورخ 30 آذر 1397 (تغییر آدرس) 1397/12/06
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/10/30 1397/11/07
آگهی دعوت به مجمع در خصوص تغییر آدرس و تخصیص واحدهای جایزه صندوق 1397/10/19
تائید مجمع صندوق مورخ 1397/06/05 1397/07/14
تایید صورتجلسه اساسنامه مجمع مورخ 1397/06/05 1397/07/14
اسامی حاضرین در مجمع صندوق آرمان آتی کوثر مورخ 1397/06/05 1397/06/05
برگزاری مجمع صندوق در تاریخ 1397/06/05 1397/06/04
تایید مجمع 1397/03/08 بابت هزینه های امیدنامه 1397/04/12
تایید مجمع 1397/03/08 بابت تصویب صورتهای مالی سالیانه 1397/04/12
اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق آرمان آتی کوثر 08.03.97 1397/03/08
آگهی دعوت به مجمع 97.03.08 1397/02/24
صورتجلسه 96/10/27 صندوق آرمان آتی کوثر 1397/02/01
مجمع صندوق سرمایه¬گذاری آرمان آتی کوثر رأس ساعت 15:00 روز چهار¬شنبه مورخ 27/10/1396 تشکیل گردید. 1396/10/27
صورت جلسه مجمع مورخ 1396/05/25 1396/06/28
مجمع سالیانه صندوق منتهی به 96/12/30 1396/03/23
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر 1395/03/19
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر 1395/02/22