صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر منتهی به اسفند ماه 1399 1400/01/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر منتهی به 1399/11/30 1399/12/04
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر منتهی به 1399/10/30 1399/11/07
گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30--09--1399(حسابرسی نشده 1399/10/27
صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی 9 ماهه منتهی به 1399/09/30(حسابرسی نشده) 1399/10/27
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر منتهی به 1399/09/30 1399/10/09
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر منتهی به 1399/08/30 1399/09/03
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 31-06-1399 (حسابرسی شده) 1399/08/20
صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) 1399/08/20
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر منتهی به 1399/07/30 1399/08/05
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر منتهی به 31-06-1399 (حسابرسی نشده) 1399/07/28
صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر منتهی به 31-06-1399 (حسابرسی نشده) 1399/07/28
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان آتی کوثر منتهی به 31 شهریور ماه 1399 1399/07/06
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان آتی کوثر منتهی به 31 مرداد 1399 1399/06/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان آتی کوثر منتهی به 31 تیر ماه 1399 1399/05/08
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 1399/04/28
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 1399/04/28
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان آتی کوثر منتهی به 31 خرداد ماه 1399 1399/04/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان آتی کوثر منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1399 1399/03/06
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) 1399/02/27
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) 1399/02/27
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان آتی کوثر منتهی به 31 فروردین ماه 1399 1399/02/09
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده) 1399/02/06
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده) 1399/02/06
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان آتی کوثر منتهی به 29 اسفند ماه 1398 1399/01/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان آتی کوثر منتهی به 30 بهمن ماه 1398 1398/12/06
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان آتی کوثر منتهی به 30 دی ماه 1398 1398/11/06
گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 1398/10/24
صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 1398/10/24
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان آتی کوثر منتهی به 30 آذرماه 1398 1398/10/04
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان آتی کوثر منتهی به 30 آبان ماه 1398 1398/09/03
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده) 1398/08/18
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده) 1398/08/18
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان آتی کوثر منتهی به 30 مهرماه 1398 1398/08/06
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 1398/07/29
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31(حسابرسی نشده) 1398/07/29
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان آتی کوثر منتهی به 31 شهریور ماه 1398 1398/07/03
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان آتی کوثر منتهی به 31 مرداد ماه 1398 1398/06/06
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان آتی کوثر منتهی به 31 تیر ماه 1398 1398/05/01
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/04/26 (تغییرات امیدنامه ای) 1398/04/30
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/29
گزارش عملکرد 3ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/29
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان آتی کوثر منتهی به 31 خرداد ماه 1398 1398/04/02
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان آتی کوثر منتهی به 31 اردیبهشت 1398 1398/03/07
صورتهای مالی حسابرسی شده (اصلاح شده) منتهی به 1397/12/29 1398/03/04
گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 1397/12/29 1398/02/18
صورتهای مالی حسابرسی شده یکساله منتهی به 1397/12/29 1398/02/18
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان آتی کوثر منتهی به 31 فروردین1398 1398/02/08
گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1397/12/29 1398/02/07
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1397/12/29 1398/02/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان آتی کوثر منتهی به 30 اسفند 1397 1398/01/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان آتی کوثر منتهی به 30 بهمن1397 1397/12/08
صورت وضعیت پرتفوی صندوق ارزش آفرین گلرنگ منتهی به 30 دی1397 1397/11/10
گزارش عملکرد منتهی به 30 آذر 1397 (حسابرسی نشده) 1397/10/24
صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره 9 ماهه منتهی به 1397/09/30(حسابرسی نشده) 1397/10/24
گزارش پرتفوی صندوق آکورد منتهی به 1397/09/30 1397/10/09
گزارش پرتفوی صندوق آکورد منتهی به 1397/08/30 1397/09/06
گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور 1397 (حسابرسی شده) 1397/08/19
صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) 1397/08/19
گزارش پرتفوی صندوق آکورد منتهی به 1397/07/30 1397/08/07
گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور 1397 1397/07/24
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به 31 شهریور 1397 1397/07/24
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 97/06/31 1397/07/10
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 97/05/31 1397/06/06
صورتهای مالی منتهی به 1397/03/31 1397/04/30
گزارش عملکرد منتهی به 1397/03/31 1397/04/30
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 97/03/31 1397/04/13
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 97/02/31 1397/03/05
صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 96/12/29 1397/02/29
گزارش عملکرد پایان سال مالی منتهی به 96/12/29 1397/02/05
صورت مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 96/12/29 1397/02/05
افشا پرتفو فروردین ماه 97 1397/02/02
افشای پرتفوی اسفند ماه 96/12/29 1397/01/08
افشای پرتفو بهمن ماه 30/11/96 1396/12/13
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 96/10/30 1396/11/14
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 96/10/30 1396/11/14
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 96/09/30 1396/11/14
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 96/09/30 1396/10/23
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 96/09/30 1396/10/23
صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 960631 1396/08/10
صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 960631 1396/08/10
گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 96/06/31 1396/08/10
صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 96/06/31 1396/07/24
گزارش عملکرد حسابرسی نشده منتهی به 96/06/31 1396/07/24
صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 96/03/31 1396/04/14
گزارش عملکرد منتهی به 96/03/31 1396/04/14
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1395/12/30 1396/02/20
صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1395/12/30صندوق آرمان آتی کوثر 1396/02/03
گزارش عملکرد منتهی به 95/12/30 1396/02/03
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1395 1395/10/26
صورتهای مالی دوره مالی 9 ماهه منتهی به تاریخ 30-09-1395 1395/10/26
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1395/06/31 1395/08/19
گزارش عملکرد منتهی به 31/06/1395 1395/07/26
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31/06/1395 صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر 1395/07/26
گزارش عملکرد منتهی به 1395/03/31 1395/04/27
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 1395/03/31صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر 1395/04/27
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 1394/12/29 صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر 1395/02/26
گزارش عملکرد منتهی به 1394/12/29 1395/02/22
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر 1395/02/22
گزارش عملکرد منتهی به 1394/12/29 1395/02/12
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 1394/12/29 صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر 1395/02/05
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 1394/12/29 صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر 1395/02/01